Your search results

Acte necesare unei tranzacţii imobiliare

– actul de dobândire a imobilului;
-extrasul de carte funciară eliberat de judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul;
– autorizaţia de construire intabulată
– certificat fiscal eliberat de primărie;
– actele de identitate (buletin,paşaport, permis de conducere);
– certificat de căsătorie;
– exemplare din actul de proprietate (unul în original şi unul în copie);
– schiţa a imobilului cu suprafaţa utilă a acestuia;
– copie după buletinul proprietarului;
– cerere-tip de declarare;Actul de dobândire a imobilului poate fi:1. contract de vânzare-cumpărare (încheiat fie între vânzător şi cumpărător, fie între una dintre fostele întreprinderi URBANĂ, RAIFL, CONSTRUCT ARDEALUL şi un cumpărător persoană fizică)
2. contract de donaţie
3. contract de schimb imobiliar
4. certificat de moştenitor
5. titlul de proprietate
6. hotarirea judecatorească definitivă şi irevocabilă intabulatăIntabularea se face pe baza schiţei cadastrale din dosarul cadastral inregistrat la ANCPI.

Certificatul fiscal se eliberează de către Primărie-Direcţia Taxe şi Impozite şi este valabil 48 ore. Pentru această este necesar că impozitul să fie achitat la zi şi să nu existe amenzi neplătite. Pentru eliberarea lui sunt necesare următoarele acte :

1.extras de carte funciară la zi;
2.copie după buletinul de identitate al proprietarului;
3.cerere tip;
4.taxa de timbru;

Extrasul de carte funciară este actul care reflectă cel mai cuprinzător situaţia juridică a imobilului respectiv. Este valabil 24 ore, motiv pentru care se scoate doar în ziua tranzacţiei. În cazul în care anterior semnării actului autentic se doreşte încheiere unui antecontract, cartea funciară se poate verifica şi telefonic.

ATENŢIE : Dacă imobilul a cărui vânzare se doreşte nu este întabulat, mai întâi se va proceda la întabulare, pe bază următoarelor acte :

– 2 exemplare din actul de dobândire a imobilului (cel puţin unul în original)
– schiţa imobilului respectiv
– procesul verbal de predare-primire a imobilului
– cerere de intabulare adresată sectorului de Cărţi Funciare, din cadrul Judecătoriei

Actele de identitate trebuie să se afle în interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de înstrăinare a imobilului. În cazul în care buletinul/cartea de identitate au expirat în cursul anului curent, legitimarea se poate face fie cu paşaportul, fie cu permisul de conducere. Dacă prin deteriorarea buletinului ştampilele aplicate de organele competenţe nu mai sunt vizibile, se vor folosi ultimele două acte menţionate, sau doi martori care cunosc persoană în cauza.

Certificatul de căsătorie este absolut necesar la încheierea actului autentic, întrucât vânzarea-cumpărarea este un act de dispoziţie, ceea ce presupune consimţământul ambilor soţi, ori calitatea de soţi nu se poate dovedi decât cu ajutorul certificatului de căsătorie.

Compare